Taisyklės / Privatumo politika

TAISYKLĖS

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus aukojimo būdus įmonėms fiziniams asmenims ir paramos organizacijoms, skelbiamiems aukojimo portale https://www.stopcovid19.lt/ (toliau – Portalas), , Portalo valdytojo – UAB New World Baltic (juridinio asmens kodas: 110865377, registruotos: S. Raštikio g. 30, Kaunas, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: Savanorių p. 241, LT-50127 Kaunas, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) bei aukotojų teises ir pareigas.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  2.1. Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo.
  2.2. Aukojantis asmuo arba Aukotojas – vienu iš Portale nurodytų būdų, Portale skelbiamai Paramos organizacijai/Įmonei/Fiziniam asmeniui aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.
  2.3. Aukotojų sąrašas – Portale skelbiamas aukotojų, paaukojusių pinigus Portale skelbiamai Paramos organizacijai/Įmonei/Fiziniam asmeniui, sąrašas, kuriame nurodomi aukotojų, vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.
  2.4. Paramos organizacija – skelbimą Portale susiderinus su Įstaiga, Portale skelbiamą Projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir paramos fondas, visuomeninė organizacija), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus, tradicinė religinė bendrija ar biblioteka.
  2.5. Įmonė – pelno siekianti organizacija, bei medicinines paslaugas teikianti viešoji (biudžetinė) ar valstybinė įmonė.
  2.6. Fizinis asmuo – teisės subjektas; asmuo, kuris nėra juridinis asmuo.
  2.7. Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kurį organizuoja Paramos organizacija.
 3. Paaukoti pinigai ar daiktai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 11-12-13 punktuose numatytus atvejus.
 4. Aukotojas gali pasirinkti šiuos aukojimo būdus:
  4.1. Aukoti savo vardu ir būti įtrauktam į Aukotojų sąrašą.
  4.2. Aukoti neskelbiant Aukotojo duomenų Aukotojų sąraše.
  4.3. Aukoti kito asmens vardu.
 5. Tuo atveju, jei Asmuo aukoja savo vardu, banko pavedimo mokėjimo paskirtyje privalo nurodyti tekstą “STOP COVID-19”, jeigu pasirinktos Paramos organizacijos/Įmonės/Fizinio asmens Portalo skelbime nenurodyta kitaip.
 6. Tuo atveju, jei Asmuo pageidauja būti įtrauktas į Aukotojų sąrašą, ir aukoja Paramos organizacijai/Įmonei/Fiziniam asmeniui atlikdamas banko pavedimą, turi užrašyti tekstą “STOP COVID-19”mokėjimo paskirtyje (jeigu pasirinktos Paramos organizacijos/Įmonės/Fizinio asmens Portalo skelbime nenurodyta kitaip) ir atsiųsti Įstaigai pavedimo kopiją.
 7. Tuo atveju, jei Asmuo aukoja Paramos organizacijai/Įmonei/Fiziniam asmeniui kito asmens vardu, Asmuo mokėjimo paskirtyje nurodo asmens, kurio vardu aukoja, vardą ir pavardę (Fiziniai asmenys) arba pavadinimą (juridiniai asmenys), tekstą “STOP COVID-19” (jeigu pasirinktos Paramos organizacijos/Įmonės/Fizinio asmens Portalo skelbime nenurodyta kitaip) ir atsiunčia Įstaigai pavedimo kopiją.
 8. Įstaiga turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus aukotojų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus, prieš skelbdama juos Aukotojų sąraše.
 9. Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Aukotojo ar asmens, kurio vardu aukojama, asmens duomenų tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu.
 10. Įstaigai gavus banko pavedimo kopiją, Aukotojas patenka į Aukotojų sąrašą per 2 darbo dienas, nuo pavedimo kopijos gavimo.
 11. Tuo atveju, jei Aukotojas suklysta, įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo kreiptis į Paramos Organizaciją/Įmonę/Fizinį asmenį, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo.
 12. Tuo atveju, jei Aukotojas suklysta ir paaukoja didesnį kiekį daiktų nei planavo, ir siekia dalį jų susigrąžinti, jis privalo kreiptis į Paramos Organizaciją/Įmonę/Fizinį asmenį, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies daiktų grąžinimo.
 13. Tuo atveju, jei Aukojantis asmuo klaidingai pasirinko Paramos organizaciją/Įmonę/Fizinį asmenį, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo arba daiktų įteikimo kreiptis į Paramos organizaciją/Įmonę/Fizinį asmenį, dėl aukojamų lėšų arba daiktų grąžinimo.
 14. Įstaiga pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Asmeniui reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad jį tenkina aktuali Taisyklių versija. Asmuo gali pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdamas sužinoti, kada Taisyklės atnaujintos paskutinį kartą.
 15. Įstaiga neatsako už bet kokią Asmeniui patirtą finansinę, fizinę ar moralinę žalą, kilusią naudojantis Portalu.
 16. Asmuo, naudodamasis Portalu, sutinka ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

Atnaujinimo data: 2020-03-25.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, aukojimo portalo https://www.stopcovid19.lt/ (toliau – Portalas) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB New World Baltic (juridinio asmens kodas: 110865377, registruotos buveinės adresas: S.Raštikio g. 30, Kaunas, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: Savanorių pr. 287-241, LT-50127 Kaunas, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Portale, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankę Įstaigos buveinėje.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Portalo Taisyklėse.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Portale, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius Įstaigos buveinės adresu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

Aukojimų tikslu – aukotojo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, auka. Šie duomenys yra tvarkomi, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, t.y. siekiant užtikrinti, kad Jūsų auka būtų paskirta Jūsų pasirinktai Paramos organizacijai/Įmonei/Fiziniam asmeniui, arba Jūsų sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 2 metus po aukojimo dienos.

Aukotojų sąrašo skelbimo Portale tikslais – aukotojo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, logotipas, Paramos organizacijos/Įmonės/Fizinio asmens pavadinimas. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi tol, kol Paramos organizacijos/Įmonės/Fizinio asmens skelbimas Portale yra aktyvus, bet ne ilgiau nei 2 metus nuo Jūsų aukojimo tam tikrai Paramos organizacijai/Įmonei/Fiziniam asmeniui dienos.

Projektų administravimo ir vykdymo tikslu – Projektą atrankai teikiančios Organizacijos darbuotojų vardai, pavardės, el. pašto adresai, telefonų numeriai. Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jie saugomi 2 metus po Projektų vykdymo pabaigos, jeigu pasiūlytas Projektas nebuvo skelbiamas Portale, arba 10 metų po Projekto užbaigimo dienos, jeigu Projektas buvo skelbiamas Portale.

Portalo veikimo ir tobulinimo tikslais (slapukų naudojimas) – Portalo lankytojų IP adresai, lankymosi duomenys. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šiame Portale?“

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2 metus.

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime gauti:

 • iš Jūsų, kai aukojate savo ar kito asmens vardu;
 • pateikiate mums su mumis bendraudami;
 • iš asmens, kuris aukoja Jūsų vardu;
 • iš Projektą vykdančios ar Projektą atrankai teikiančios Organizacijos, jeigu esate tos Organizacijos darbuotojas arba vienu ar kitu būdu dalyvaujate Projekte;
 • iš interneto serverių (slapukai).

Asmuo, aukojantis kito asmens vardu, Organizacija, teikianti Projektą atrankai ar vykdanti Projektą, ar bet koks kitas Asmuo bet kokiu būdu teikiantis mums kito asmens duomenis, yra atsakingi už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus.

Kada tvarkome nepilnamečių asmens duomenis?

Portale teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims, kurie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei čia nurodyta, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šiame Portale?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Portale naudojami šie slapukai:

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS SUKŪRIMO MOMENTAS GALIOJIMO LAIKAS SLAPUKO POBŪDIS NAUDOJAMI DUOMENYS
__cfduid Šis slapukas naudojamas individualaus Portalo lankytojo identifikacijai Prisijungus prie Portalo 1 metai Būtinas Šifruotas unikalus ID numeris
__utma Šis slapukas renka informaciją apie apsilankymų Portale kiekį Prisijungus prie Portalo. Sutikus naudoti slapukus. 2 metai Analitinis Informacija, nurodanti, kiek kartų lankytojas prisijungė prie Portalo, kada buvo pirmasis prisijungimas ir kada buvo paskutinis prisijungimas
__utmb Šis slapukas registruoja laiko žymą su tiksliu laiku, kai Portalo lankytojas jame apsilanko Prisijungus prie Portalo. Sutikus naudoti slapukus. Sesijos metu Analitinis Laiko momentas, kada lankytojas prisijungė prie Portalo
__utmc Užregistruoja laiko žymeklį, nurodantį tikslų Portalo atidarymo laiką Prisijungus prie Portalo. Sutikus naudoti slapukus. Sesijos metu Analitinis Laiko momentas, kada lankytojas atsijungė nuo Portalo
__utmt Šis slapukas naudojamas norint pagreitinti užklausas į serverį Prisijungus prie Portalo. Sutikus naudoti slapukus. Sesijos metu Analitinis Skaičius, nurodantis, kokiu greičiu turėtų bendrauti Portalas su Google Analytics
__utmz Šis slapukas renka duomenis apie tai, kur Portalo lankytojas atėjo, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks buvo naudojamas paieškos terminas Prisijungus prie Portalo. Sutikus naudoti slapukus. 6 mėnesiai Analitinis Informacija, nurodanti iš kur lankytojas atėjo į Portalą, kokią naršyklę naudoja, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokie raktažodžiai naudojami bei vieta, iš kurios prisijungta prie Portalo
fr Naudojamas Facebook, kad pateiktų reklaminių produktų seriją, pavyzdžiui, trečiosios šalies reklamuotojų pasiūlymus realiuoju laiku Prisijungus prie Portalo. 3 mėnesiai Funkcinis Šifruotas unikalus Facebook vartotojo ID ir naršyklės ID
tr Naudojamas Facebook, kad sulyginti stebėjimo pikselio įvykius su Facebook vartotojais, kai Facebook fr slapukas nepasiekiamas naršyklėje. Prisijungus prie Portalo. Sesijos metu Funkcinis Šifruotas unikalus Facebook vartotojo ID ir naršyklės ID
culture Naudojamas aukok.lt sistemos, nustatyti kokią Portalo kalbą yra pasirinkęs vartotojas. Prisijungus prie Portalo Neturi galiojimo pabaigos termino Būtinas Pasirinktos kalbos Portale identifikatorius
cookies Nustato, ar Portalo lankytojas sutiko gauti slapukus. Sutikus gauti slapukus. Neturi galiojimo pabaigos termino Būtinas Sutikimo laiko momentas
_frid Nustato, kurio Portalo vartotojo nuoroda pasinaudojo lankytojas patekdamas į Portalą Prisijungus prie Portalo naudojant unikalią kito vartotojo nuorodą Neturi galiojimo pabaigos termino Būtinas Portalo vartotojo ID, pirminės nuorodos kelias, pirminės nuorodos projekto pavadinimas, Portalo vartotojo vardas ir pavardė

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:
„Facebook“ – @stopcovid19lietuva, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu. Fiziniam asmeniui sutikus perduoti asmens duomenis Aukotojui.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Kai Aukotojas atsiunčia Įstaigai pavedimo kopiją, Aukotojas sutinka būti matomas Aukotojų sąraše.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
elektroniniu paštu info@stopcovid19.lt;
siunčiant paštu adresu Savanorių pr. 287-241, LT-50127 Kaunas, Lietuvos Respublika;
atvykus į Įstaigą, adresu Savanorių pr. 287-241, LT-50127 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

 

Atnaujinimo data: 2020-03-25.